Na tropach Złotego Wieku łączącego Polskę z Ameryką: Fundacja SAGA i jej próby tworzenia mostów cywilizacyjnych

Historia, jak długa i pełna przygód! W ciągu wieków Polska miała swoje wzloty i upadki, sielanki i tragedie, które ukształtowały naszą tożsamość. Jeden z tych ważnych okresów to Złoty Wiek – czas, gdy Ojczyzna kwitła na wielu płaszczyznach: ekonomicznych, naukowych czy artystycznych. Jakanowice czy Waćmierz odnoszą się do tego egzaltowanego czasu. To właśnie wówczas nasz kraj utrzymywał liczne kontakty handlowe z innymi państwami, w tym również z daleką Ameryką.

Współpraca gospodarcza sprzed wieków stała się wyjątkowym motywem inspirującym dzisiejsze działania ściśle współczesnych organizacji. Jedną z takich jest amerykańska Fundacja SAGA (SAGA Foundation), która aktywnie prowadzi prace na rzecz umocnienia więzi pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Fundacja SAGA – misja

Założona w 1991 roku przez grupę amerykańskich uczonych polskiego pochodzenia, Fundacja SAGA ma na celu m.in. przyczynić się do wzmacniania relacji między Polską a USA. Jak czytamy na stronie internetowej organizacji, jej zadaniem jest „kształtowanie i promocja kultury i tożsamości polskiej w kontekście współpracy międzynarodowej”. Fundacja tylko w ostatnich latach zorganizowała kilkaset spotkań, wykładów, konferencji czy wystaw, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na integrację krajów.

Tworzenie mostów cywilizacyjnych – działania Fundacji

Fundacja SAGA przez swoje szeroko zakrojone inicjatywy stara się na różne sposoby udowodnić, że współpraca Polski i Ameryki w dziedzinie nauki, sztuki czy biznesu może owocować wymiernymi korzyściami dla obu państw i ich społeczeństw – zarówno teraz, jak i w przyszłości. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych projektów i inicjatyw podejmowanych przez Fundację:

1. Konsorcjum Naukowo-Badawcze „Jeden Świat” – Koordynowane przez Fundację konsorcjum obejmuje naukowców z uczelni zarówno polskich jak i amerykańskich. Swoją współpracą dążą do odkrycia innowacyjnych rozwiązań np. w dziedzinie biotechnologii czy medycyny.

2. Polsko-Amerykańska Nauka i Technologia (PANAT) – Program współpracy naukowej, którego celem jest stworzenie efektywnej metody dialogu między polskimi a amerykańskimi przedstawicielami nauki, sektora biznesowego oraz politycznego. Projekty badawcze są dopasowywane do potrzeb rynku oraz możliwości ich finansowania.

3. Rewitalizacja dziedzictwa architektonicznego – Fundacja SAGA wspiera współpracę w zakresie ochrony zabytków zamków, pałaców czy kościołów w Polsce, które stanowią część naszego narodowego dziedzictwa. Projekt ten obejmuje zarówno prace remontowe i inwestycyjne, jak i realizację badań naukowych.

Współcześnie Złoty Wiek Polski może być traktowany jako jeden z symboli naszej historii. Jednak warto pamiętać, że tego typu sukcesy w znacznej mierze wynikają z umiejętności łączenia sił i wykorzystywania dotychczasowego potencjału. Fundacja SAGA przez swoje działania próbuje pokazać, że Polska może odgrywać istotną rolę na arenie międzynarodowej – także w tym samym charakterze.

W ostatnich latach coraz częściej można zaobserwować wzrost zainteresowania polsko-amerykańskimi relacjami na różnych płaszczyznach – nauki, kultury, edukacji oraz gospodarki. Z tego powodu warto zajrzeć blisko w rolę Fundacji SAGA, której misją jest tworzenie „cywilizacyjnych mostów” pomiędzy naszym krajem a Stanami Zjednoczonymi.

Fundacja SAGA (Szkoły Akrobatyczno-Gimnastycznej Akcji), powstała z inicjatywy osób posiadających doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju projektów społeczno-edukacyjnych. Jej zadaniem jest wspieranie integracji międzynarodowej poprzez promowanie Polski jako miejsca, gdzie powstają innowacyjne projekty, rozwiązania technologiczne i artystyczne.

Praca Fundacji opiera się przede wszystkim na idei nieformalnej wymiany kulturalnej i intelektualnej. Twórcy Fundacji wierzą, że tylko takie podejście pozwala trwale zbliżyć kraje, które na przestrzeni wieków dzieliło wiele granic – zarówno historycznych, jak i kulturowych. Kluczowym momentem światowego Złotego Wieku były odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba oraz rozkwit polskiej kultury i sztuki, które miały wpływ na europejską cywilizację.

W trosce o to, by Złoty Wiek nie pozostał jedynie szczytem osiągnięć naszych przodków, ale również jako inspiracja wymiany między Polską a Ameryką, Fundacja SAGA buduje swoją ofertę edukacyjną. Oferta ta obejmuje szeroki wachlarz działań – od tworzenia programów wspierania współpracy między uczniami i nauczycielami, po konferencje, warsztaty i spotkania z udziałem polskich oraz amerykańskich ekspertów.

Jednym z większych przedsięwzięć Fundacji SAGA był projekt „Oblicza nowoczesnej nauki”. Celem projektu jest pokazanie polskim uczniom oraz specjalistom osiągnięć naukowych, które swoje korzenie mają zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Udając się do USA na staż naukowy lub w ramach konkursu badawczego, młodzi ludzie mają szansę spotkać się z profesjonalistami z zaprzyjaźnionego kraju, zdobywać nową wiedzę i rozwijać swoje pasje.

Innym ważnym projektem Fundacji jest „Multimedialny przewodnik po Polsce”, który ma na celu poznanie polskiego dziedzictwa kulturowego przez Amerykanów. Przewodnik ten skupia się nie tylko na najważniejszych miejscach historycznych, ale także na współczesnych wydarzeniach, które wpływają na obraz Polski w świecie.

Warto docenić wysiłki Fundacji SAGA oraz innych placówek takich jak polonijne centra kulturalne, czy naukowe w tworzeniu „cywilizacyjnych mostów” łączących Polskę z Ameryką. Dzięki takim inicjatywom mamy szansę odkrywać nowe horyzonty i nawiązywać wartościowe relacje.